Magnus Karlson,
    phone: +46 70 512 21 21
    mailto: Magnus Karlson